Váš spolehlivý partner pro kvalitní zážitky 515 223 444

Smluvní podmínky

Smluvní podmínky cestovní kanceláře EUROPA TRIP – QUALITY TRAVEL, s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky cestovní kanceláře EUROPA TRIP – QUALITY TRAVEL, s.r.o. (dále jen „smluvní podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy a ostatní služby cestovního ruchu společnosti EUROPA TRIP – QUALITY TRAVEL, s.r.o. (dále jen CK) se sídlem Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno, IČ 01559753 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78577.

1.2. Tyto smluvní podmínky CK tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a CK dle ustanovení § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem a jejím potvrzením ze strany CK. Jedno vyhotovení smlouvy o zájezdu předá CK zákazníkovi.

2.2. Předáním řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se seznámil jak s jejím obsahem, tak se zněním těchto smluvních podmínek CK, porozuměl jim a souhlasí s nimi.

2.3. K účasti na zájezdu je možno se přihlásit osobně v provozovně CK, prostřednictvím smluvních obchodních zástupců či s využitím internetu. Smlouva mezi zákazníkem a CK je uzavřena podpisem řádně vyplněné smlouvy o zájezdu oběma stranami a zaplacením zálohy. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k uhrazení ceny zájezdu či jeho části v dohodnutých termínech, CK je oprávněna účast zákazníka na zájezdu zrušit. Náklady spojené s takovým zrušením účasti hradí zákazník ve formě stornopoplatku.

2.4. Smlouva o zájezdu musí obsahovat minimálně následující náležitosti:

a) označení smluvních stran

b) vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání,

c) údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny,

d) označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti CK včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit,

e) výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí v případě, kdy odstoupí od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu, než je porušení povinností ze strany CK

a dále, zahrnuje-li zájezd

f) další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby,

g) ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu,

h) dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a

i) stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu.

Písemné potvrzení o zájezdu ve smyslu ust. § 2525 a násl. OZ CK vydává pouze v případě, že smlouva o zájezdu neobsahuje náležitosti takového potvrzení.

2.6. CK se potvrzením smlouvy zavazuje zákazníkovi zajistit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu se sjednanými podmínkami.

2.7. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK se řídí zejména uzavřenou smlouvou o zájezdu a těmito smluvními podmínkami, v otázkách smluvními dokumenty neupravenými potom zejména ustanoveními OZ, zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že je zákazník spotřebitelem, též ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenou zájezdu se rozumí cena sjednaná prostřednictvím smlouvy o zájezdu. Zákazník souhlasí s tím, že cena zájezdu musí být uhrazena před započetím poskytování služeb spojených se zájezdem.

3.2. Cena či její část dle podmínek sjednaných smlouvou o zájezdu se považuje za uhrazenou v okamžiku, kdy je poukázaná částka uhrazena osobně v hotovosti v provozovně CK či prostřednictvím smluvních obchodních partnerů, příp. připsána na účet CK prostřednictvím složenky, bezhotovostního převodu či vkladem na bankovní účet CK.

3.2. CK je oprávněna po zákazníkovi požadovat uhrazení zálohy ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu. Uhrazení této zálohy je podmínkou účinnosti uzavřené smlouvy v souladu s ustanovením 2.3. těchto smluvních podmínek.

3.3. Případné slevy, k jejichž vyhlášení dojde ze strany CK po uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem, neovlivňují výši smluvně sjednané ceny.

3.4. CK je oprávněna jednostranně změnit sjednanou cenu zájezdu do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu, pokud se zvýší

a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,

b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo

c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %. V případech uvedených sub a) a b) tohoto ustanovení se zvýšená cena zájezdu vypočte jako původně sjednaná cena zájezdu zvýšená o rozdíl v cenách uvedených služeb, a to takto: NC=CZ+(NCR/(PCR/100)-100)*50). (CZ= cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, NC=nová cena zájezdu, NCR=nová cena ropy, PCR=původní cena ropy). V případě sub c) se zvýšená cena zájezdu vypočte novým výpočtem ceny za použití zvýšeného kurzu české koruny (NC=CZ/PK*NK, přitom NC=nová cena zájezdu celkem, CZ=-cena zájezdu celkem dle podepsané cestovní smlouvy, PK=původní kurz ČNB, NK=nový kurz ke dni zvýšení ceny).

3.5. Je-li CK nucena změnit cenu zájezdu z jiného než výše popsaného důvodu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; pořadatel může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy znamená to, že s danými změnami souhlasí.

3.6. Zákazník má právo na poskytnutí služeb dle smlouvy o zájezdu jen v případě plné úhrady dohodnuté ceny zájezdu dle článku 3.1.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. K základním právům zákazníka patří:

 

4.1.1. Právo na řádné poskytnutí smluvně ujednaných a potvrzených služeb. Pokud zákazník bez zavinění CK služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

4.1.2. Právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny.
4.1.3. Právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu.

4.1.4. Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle článku 7. těchto smluvních podmínek (stornopoplatky).

4.1.5. Právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Toto oznámení musí být doručeno CK v termínu nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených se změnou zákazníka.

4.1.6. Právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. obsahující označení smluvní pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

4.1.7. Právo na reklamaci vad v souladu s článkem 8. těchto smluvních podmínek.

 

4.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

4.2.1. Zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 3. těchto podmínek a prokázat to dokladem o zaplacení. Neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho smlouvu o zájezdu zrušit a účtovat odpovídající storno poplatek v souladu s těmito smluvními podmínkami.

4.2.2. Poskytnout CK předem veškeré informace, které jsou zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb. Jde zejména o pravdivé a úplné uvedení všech požadavků a údajů zákazníka souvisejících se zájezdem do smlouvy o zájezdu, též však o poskytnutí dalších případných dokumentů a předložení dokladů. Na předem neoznámené (nedoložené) skutečnosti se při realizaci služeb nebere ohled.

4.2.3. Účastník zájezdu musí v době před zahájením zájezdu dosáhnout věku 18 let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu, osoby mladší 15 let pouze v doprovodu zákonného zástupce. Zákazník je povinen obdobně zajistit doprovod a dohled pro osoby, jejichž zdravotní stav to vyžaduje.

4.2.4. Bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb.

4.2.5. Převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb.

4.2.6. Včas nahlásit CK účast cizích státních příslušníků na zájezdu.

4.2.7. Zajistit dodržení všech pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do níž cestuje, na svůj účet a odpovědnost. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů ze strany zákazníka, nese zákazník sám.

4.2.8. Zabezpečit pro sebe, popř. osoby nezletilé či osoby, jejichž svéprávnost byla omezena, které se účastní zájezdu společně s ním, platný cestovní doklad. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech, popř. při udělení víza.

4.2.9. Dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu.

4.2.10. Řídit se pokyny průvodce/delegáta zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu. V případě porušení právních předpisů nebo při závažném narušení programu, průběhu zájezdu či práv ostatních klientů je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vyloučit, přičemž tento ztrácí nárok na poskytování smluvených služeb stejně tak jako nárok na úhradu služeb nevyužitých.

4.2.11. Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu či třetí osoby, popř. způsobit jakoukoli škodu na cizím majetku.

4.2.12. Uhradit vzniklou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

4.2.13. Dodržovat bezpečnostní pokyny průvodce/delegáta zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby, týkající se zejména bezpečného pohybu a jednání v místě cesty a zájezdu a obecné prevence způsobení škod.

4.2.14. V případě uzavření smlouvy jednotlivým zákazníkem (bez spolucestujících osob) uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj.

 

5. POVINNOSTI A PRÁVA CK

5.1. CK je povinna pravdivě informovat klienta o všech zásadních skutečnostech týkajících se sjednaných služeb dle uzavřené smlouvy o zájezdu na základě informací, které má CK k dispozici.
5.2. CK je povinna mít uzavřenou po celou dobu své činnosti pojistnou smlouvu ve smyslu příslušných ustanovení zákona 159/1999 Sb. pro případ úpadku, na základě níž vzniká zákazníkovi uzavřením smlouvy o zájezdu právo na plnění v případě pojistné události viz článek 9.2. a 9.3.

5.3. CK je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu všechny potřebné doklady v souladu s článkem 9.2. a 9.3. těchto smluvních podmínek. Tyto doklady jsou platné pouze s potvrzením o úhradě zálohy nebo celé ceny zájezdu.

5.4. CK má právo neposkytnout zákazníkovi služby nad rámec sjednaných, potvrzených a uhrazených služeb ve smlouvě o zájezdu.

 

6. SJEDNANÉ SLUŽBY A JEJICH ZMĚNY, RUŠENÍ ZÁJEZDU

6.1. Zákazník bere na vědomí, že katalogy zájezdů CK jsou vydávány ve velkém předstihu a CK si tudíž vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. Závaznými jsou tak údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu.

6.2. Pro rozsah sjednaných služeb je závazný rozpis služeb uvedených v cestovní smlouvě, odvozený na základě katalogové nabídky. Rozšíření služeb nad rámec katalogové nabídky musí být písemně uvedeno v dodatku smlouvy o zájezdu, potvrzeno CK a uhrazeno před jejich poskytnutím. K zahájení zájezdu dochází v okamžiku, kdy klient začne poprvé čerpat některou ze služeb, které byly ve smlouvě o zájezdu do zájezdu zahrnuty; k ukončení zájezdu dochází ve chvíli, kdy klient ukončil čerpání služeb, které byly do zájezdu v cestovní smlouvě zahrnuty.

6.3. Práva cestujících v letecké dopravě se řídí ustanoveními vyhlášky č. 245/2004. CK řeší případné kompenzace vyplývající z uvedené vyhlášky s příslušnou leteckou společností.
6.4. Ve spojitosti s leteckou dopravou zákazník bere na vědomí, že ceny zájezdů zahrnují pohyblivé složky. Mimo jiné jde o letištní a bezpečnostní poplatky a též palivový příplatek. Jejich změny odpovídají výše zmíněnému ustanovení článku 3.4. CK uvádí ve svých katalozích a nabídkách konečné ceny zájezdů včetně těchto poplatků.

6.5. Ubytování na pokojích hotelů nebo apartmánů je možné podle běžných mezinárodních zvyklostí v den příjezdu po 14. hodině a v den odjezdu je nutno pokoje uvolnit do 10 hodin. Při rezervaci ubytování v apartmánu je zákazník plně odpovědný za počet osob, které přihlásí k ubytování. CK upozorňuje, že správa apartmánů může odmítnout nepřihlášené osoby k ubytování bez nároku na pozdější reklamaci.

6.6. Zejména ve vztahu k ceně zájezdu je třeba si uvědomit skutečnost nižšího pohodlí ve vícelůžkovém pokoji (např. 3-4 lůžkový pokoj). Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v ceně zájezdu zahrnuty služby českého delegáta. Povinnosti delegáta jsou dány mezinárodně všeobecně užívanou praxí, kdy se jeden delegát může věnovat zákazníkům ve více ubytovacích zařízeních v jím dosažitelné lokalitě. K zajištění kontaktu se zákazníkem užívá delegát přiměřených prostředků (informační tabule s pohotovostním kontaktem na něj, stanovení úředních hodin apod.).

6.7. První a poslední den zájezdu je určen především k zajištění přepravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. CK neručí za případné zpoždění vzniklé z důvodů mimo její dispozici, tedy zejména z technických důvodů, z důvodu nepříznivého počasí, organizace hraničních přechodů, dopravních nehod apod.

6.8. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv storno poplatků:

- při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

- při změně termínu konání zájezdu o více než 72 hodin

- při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování u pobytových zájezdů, ubytování u pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu vyjma případů uvedených v článku 3. těchto smluvních podmínek.

Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie a nachází se ve stejné oblasti, dále též změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové nebo letové trasy a též změna plavební trasy při cestování lodí z dopravních, bezpečnostních, povětrnostních či kapacitních aj. důvodů, a změna trasy či doby trvání transferů z opodstatněných důvodů.

Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy o zájezdu do 5 dnů od oznámení změn uvedených v tomto ustanovení, má se za to, že se změnou souhlasí a došlo tedy tak k příslušné změně smlouvy o zájezdu.

6.9. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu platících účastníků, který činí u autobusového zájezdu 40 osob. O zrušení zájezdu je CK povinna zákazníka písemně informovat nejpozději 7 dnů před plánovaným zahájením zájezdu. CK je oprávněna zrušit zájezd i z jiných organizačních důvodů; o tomto je povinna informovat zákazníka nejpozději 20 dní před jeho plánovaným zahájením.

6.10. CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:

 - zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu

- vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb tam, kde nebylo aplikováno náhradní plnění

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že CK zajistí náhradní plnění služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo přibližující se původně sjednaným podmínkám (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo podobné kategorie), nebo v případě nižší kvality služeb sníží cenu zájezdu, jsou tato opatření považována za plnohodnotná plnění uzavřené smlouvy o zájezdu. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

6.11. CK může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech:

6.11.1. Neprodleně, pokud zákazník či osoby, které s ním cestují, vážně narušují průběh zájezdu. CK má v tomto případě nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

6.11.2. Bez dodržení lhůty v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. CK má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je CK povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujícího zpět.

6.11.3. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá cestující právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu, ani na odstoupení od smlouvy.

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, STORNOPOPLATKY

7.1. Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy o zájezdu. Toto odstoupení musí být učiněno písemně.

7.2. Smluvní vztah je zrušen a účast zákazníka na zájezdu stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno CK. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky, které jsou účtovány za každého jednoho přihlášeného zákazníka z celkové ceny zájezdu v následující výši:

 - 10 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od podpisu smlouvy o zájezdu do 60 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

- 30 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od 59 do 30 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

- 55 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od 29 do 15 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

- 85 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době od 14 do 7 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu

- 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době kratší než 7 dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu, nebo pokud se zákazník nedostaví ke stanovenému odjezdu či nezúčastní-li se zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, popř. porušení celních, pasových či devizových předpisů. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nár

ok na finanční náhradu za nečerpané služby.7.3. Celkovou cenou se pro účely výpočtu stornopoplatků rozumí plná prodejní cena zájezdu za všechny účastníky, jejichž účast byla stornována, včetně všech objednaných fakultativních služeb.

V případě stornování účasti jedné osoby v dvoulůžkovém pokoji je druhá osoba povinna doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení apartmánu menším než předpokládaným počtem osob.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatku se od stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu.

V případě podstatné změny objednávky, jíž se rozumí zejména změna jména, prodloužení či zkrácení doby zájezdu, změna termínu, změna ubytovací kapacity do 60 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu, uhradí zákazník paušální poplatek ve výši 100,- Kč + DPH/osoba. V případě uskutečnění změny v termínu od 59 do 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu uhradí zákazník paušální poplatek ve výši 200,- Kč + DPH/osoba. V případě uskutečnění změny v době kratší než 7 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu uhradí zákazník paušální poplatek ve výši 250,- Kč + DPH/osoba.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že součástí ceny zájezdu není pojištění stornopoplatků v případě zrušení zájezdu. CK proto zákazníkům doporučuje sjednání fakultativního připojištění v souladu s článkem 9.1. těchto smluvních podmínek.

 

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy měl být dle smlouvy o zájezdu zájezd ukončen. V opačném případě právo na reklamaci zaniká.

8.2. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření smlouvy o zájezdu.

8.3. Zákazník je povinen spolupůsobit a počínat si tak, aby bylo se jak v průběhu zájezdu, tak před jeho zahájením či po jeho ukončení, co nejvíce předcházeno škodám, popř. aby byl minimalizován jejich rozsah, a respektovat obecnou prevenční povinnost. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Průvodce/delegát CK, příp. jiný odpovědný pracovník, se zákazníkem sepíše reklamační protokol, který bude obsahovat mimo jiné písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Dále pověřený pracovník CK zákazníkovi v zákonem stanovené lhůtě vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Opomene-li zákazník z důvodů na své straně na nedostatek poukázat, ztrácí nárok na případnou slevu z ceny zájezdu.

8.4. Co se týče reklamací údajného nadměrného hluku, místního standardu služeb či nevyhovujících hygienických podmínek v destinaci, tyto reklamace jsou vždy posuzovány s ohledem na unikátní normy či předpisy, případně zvyklosti, platné v dané destinaci/letovisku (tzv. lokální specifika). Zákazník je povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou k vyřízení reklamace a má právo služby CK reklamovat nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle smlouvy o zájezdu.

CK může uznat a následně kompenzovat jako oprávněné jen takové reklamované skutečnosti, u kterých se zavinění ze strany CK či jejích přímých dodavatelů služeb jednoznačně prokáže. Zákazník bere plně na vědomí, že odpovídající výše kompenzace za nemajetkovou újmu zcela závisí na prokázání míry skutečného poškození, které klientovi v důsledku narušení dovolené (např. jejího zmaření nebo podstatného zkrácení) ze strany CK objektivně vzniklo.

8.5. CK není odpovědná za služby, které nerealizuje (neorganizuje), ale jejich prodej pouze zprostředkovává. CK neručí za úroveň cizích služeb neuvedených ve smlouvě o zájezdu, např. u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. V případě zjištění nesrovnalostí je nutné, aby klient takové služby reklamoval nejlépe ihned na místě u jejich realizátora (organizátora). Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel je zákazník povinen reklamovat přímo u příslušného leteckého dopravce.

8.6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (tzv. případy vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

8.7. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

- zákazníkem či osobami, které cestují společně s ním;

- třetí osobou, která není nijak spojena s poskytováním zájezdu a souvisejícími službami;

- neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

8.8. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními relevantních mezinárodních dohod.

8.9. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se CK výslovně nedohodne se zákazníkem na jiné lhůtě. Pokud zákazník stanovenou kompenzaci za reklamované skutečnosti přijme, je reklamace považována s konečnou platností za vyřízenou.

 

9. POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění zákazníka

9.1. Zákazník tímto bere na vědomí, že v základě ceně zájezdu není zahrnuto pojištění. CK doporučuje svým zákazníkům doplňkové sjednání následujících fakultativních pojištění:

- cestovního zdravotního pojištění

- pojištění léčebných výloh

- repatriace

- ošetření zubů

- úrazového pojištění včetně trvalých následků

- pojištění storna zájezdu do výše 80% ze stornopoplatků

 

Povinné smluvní pojištění CK

9.2. CK uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu;

- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; nebo

- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

9.3. CK nebo její obchodní zástupce je povinen předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

9.4. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama.

9.5. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů včetně rodného čísla ze strany CK ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely vnitřní potřeby CK, plnění povinností CK vyplývajících z právních předpisů, nabízení služeb poskytovaných či zprostředkovávaných CK a akviziční činnost.

10.2. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a dále poskytovatelům objednaných služeb v míře nezbytně nutné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu max. 10 let s tím, že může být kdykoliv písemně odvolán podáním adresovaným CK.

10.3. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu a akceptací těchto smluvních podmínek stvrzuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy o zájezdu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž i jménem všech osob uvedených ve smlouvě o zájezdu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tyto smluvní podmínky vstoupily v platnost dne 2.5.2016 a vztahují se na veškeré zájezdy pořádané CK. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy o zájezdu.

11.2. Změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny.

11.3. Na prodej zájezdů organizovaných spolupracujícími cestovními kancelářemi se vztahují podmínky té cestovní kanceláře, která zájezd zajišťuje. S podmínkami se zákazník seznámí při podpisu smlouvy o zájezdu, jejímž podpisem též potvrzuje, že s nimi byl seznámen a s jejich zněním souhlasí. CK v obdobných případech vystupuje pouze jako zprostředkovatel při uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a spolupracující cestovní kanceláří.

11.4. V otázkách smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem neupravených smlouvou o zájezdu či těmito smluvními podmínkami se použijí relevantní ustanovení platných právních předpisů, zejména NOZ, zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že je zákazník spotřebitelem, též ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.5. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající z uzavřených smluv prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz.

 

5 důvodů proč QUALITY TRAVEL

Profesionální průvodci

Všichni průvodci naších poznávacích zájezdů jsou prověřeni a během zájezdu jsou Vám plně k dispozici.

Záruka kvality

Ručíme za kvalitu námi poskytovaných služeb - ubytování, kvalitní průvodci a autobusová doprava.

Skupina a školy

Rozumíme malým, tak i velkým skupinám. Umíme pro školy připravit skvělý program.

Platba online

U nás si můžete zájezd objednat a platit kartou online, nebo na naší pobočce pomocí platební karty - Full servis pro Vás.

Zpětná vazba

Důležitá zpětná vazba je pro nás i pro Vás, abychom mohli stále naše služby zlepšovat! Každému klientovi po návratu ze zájezdu zašleme dotazník, recenze se zobrazí na atlasck.cz.

Quality Travel

Nechte si zasílat náš katalog

všechna pole jsou povinná

Děkujeme za přihlášení k odběru tištěného katalogu, Váš požadavek vyřídíme v nejkratší možné době.

Co všechno byste měli dostat na pobočkách cestovních kanceláří při zakoupení zájezdu? 

1) aktuální všeobecné podmínky ke stažení zde: Obchodni_podminky_CK_verze_2_1.pdf

2) potvrzení o pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku: Pojisteni_proti_upadku_CK_QUALITY_TRAVEL

Garanční list zahrnuje jméno pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.


Děláme pro vás s radostí poznání i odpočinek

Pořádáme pro vás letní pobytové zájezdy s výlety, autobusové poznávací zájezdy krátkodobé i podrobné okruhy, zimní pobyty a adventní zájezdy. Zajišťujeme také relaxační pobyty v termálních lázních. 

Rychlý dotaz

Potřebujete rychle poradit?

Tel.: +420 515 223 444

+420 722 947 776

E-mail: info@quality-travel.cz

Po - Ne: 09:00 - 19:00 hod

Kde nás najdete?

Malinovského nám. 603/4
602 00 Brno

Po - Pá: 09:00 - 19:00
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Po telefonické domluvě nás můžete navštívit kdykoliv!